Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2019

4246 893d 500
Reposted fromPoranny Poranny viaserempoz serempoz
"Nigdy nie byłem samotny. Siedziałem w pokoju - myślałem o samobójstwie. Byłem w dołku. Czułem się fatalnie - gorzej niż kiedykolwiek - ale nigdy nie czułem, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie. Albo że ileś tam osób mogłoby to zrobić. Innymi słowy, samotność nigdy nie była moim zmartwieniem, bo zawsze tak bardzo pragnąłem odosobnienia. Za to na przyjęciu albo na stadionie pełnym wiwatujących ludzi, tam mógłbym czuć się samotny. Zacytuję Ibsena: "Najsilniejsi są najbardziej samotni" (…). Znasz typowe reakcje tłumu: "Hej, jest piątkowy wieczór, co chcesz robić? Siedzieć tak tutaj?" No cóż, tak. Bo tam na zewnątrz nic nie ma. To głupota. Głupole spotykają się z głupolami. Niech się ogłupiają sami (…). Żal mi milionów, ale nigdy nie czułem się samotny. Lubię siebie. Jestem najlepszą rozrywką jaką mam.
— Charles Bukowski
Reposted fromhrafn hrafn viacathillium cathillium
Reposted fromtgs tgs viaczeresnia czeresnia
Reposted fromprzegrany przegrany viaczeresnia czeresnia
Reposted fromaetos aetos viaserempoz serempoz
6371 1afe
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
1383 a34b
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaupinthesky upinthesky
7885 ddff 500
2459 8a59 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamoai moai
2610 3d6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
5881 286f
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl