Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaaskman askman
8589 a51d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaskman askman

July 12 2019

1789 332e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaupinthesky upinthesky
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczeresnia czeresnia
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaaskman askman
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą
— A. Baniewicz
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaserplesniowy serplesniowy
Pictured Rocks National Lakeshore~ Michigan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoai moai
3255 7c47
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai

June 07 2019

5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl