Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaajema ajema
7740 df42 500
Poznań, Garbary
Reposted fromaletodelio aletodelio viaajema ajema
Reposted fromFlau Flau viaajema ajema
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaajema ajema
6966 5094 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczeresnia czeresnia
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasatyra satyra
3582 24c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczeresnia czeresnia
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaaskman askman
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacathillium cathillium
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
7982 e535 500
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaajema ajema
8446 6a1c
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaajema ajema
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaajema ajema
5570 88ae
Reposted frommartynkowa martynkowa viacathillium cathillium
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacathillium cathillium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl