Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma?
— Witold Gombrowicz
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viatak-niewiele tak-niewiele
9295 2151

wilted-scenes:

Thunderstorms over South Dakota
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaczeresnia czeresnia
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
7275 2301
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczeresnia czeresnia
6776 205c 500
Reposted fromslodziak slodziak viaczeresnia czeresnia
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viapannaniczyja pannaniczyja
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viapannaniczyja pannaniczyja
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viamoai moai
0508 0fba
8722 a58b 500
0535 1a3a 500
3392 3770
9867 01e1 500
6285 81ef 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl