Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

5838 b9ae
Reposted fromveez veez viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaiamsuperwoman iamsuperwoman
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viaiamsuperwoman iamsuperwoman
2128 f313 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
1509 cfd6
Reposted fromFlau Flau viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaiamsuperwoman iamsuperwoman
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaiamsuperwoman iamsuperwoman
5585 4fa2 500
Reposted fromstroschek stroschek viaiamsuperwoman iamsuperwoman
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viaiamsuperwoman iamsuperwoman

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
Reposted frommoviequotes moviequotes viaupinthesky upinthesky
Reposted fromFlau Flau viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl