Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
7898 fd16
Reposted fromcukrowa cukrowa viasatyra satyra
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viasatyra satyra
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
0626 4091
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viasatyra satyra
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasatyra satyra
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasatyra satyra

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra
2276 dc74
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
9560 0190
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl