Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

5548 ca29 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamoai moai
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
1692 fd80 500
Reposted frommoai moai
1693 e4cf 500
Reposted frommoai moai
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viasatyra satyra
3768 9266 500
Reposted frompussyporn pussyporn viasatyra satyra
Reposted fromgruetze gruetze viasatyra satyra
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasatyra satyra
Reposted fromliteon44 liteon44 viasatyra satyra
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viasatyra satyra
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viasatyra satyra
6814 98a3 500

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

Reposted fromstefanohh stefanohh viaczeresnia czeresnia
8802 8dbf 500
Reposted frommodalna modalna viasatyra satyra

June 16 2017

1002 fbcf
1217 6f4d 500
2901 aad5 500
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
5508 865a
Reposted fromoutline outline viapannaniczyja pannaniczyja
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl