Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
3249 321b
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Większość ludzi ukrywa się za maskami w obawie przed zranieniem.
— Carina Bartsch
 spierdoliłeś wszystko, popalone mosty. Myślisz, że to była miłość? Chwila spowiedzi serca, morderstwo pierwszy stopień, utonęli w objęciach.
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Miałeś wszystko poza szacunkiem do życia.
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
  • Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— gra w klasy
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
8849 4a6c 500
J. Borszewicz
4682 a65e
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
1560 2c22
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl