Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
8871 7ab5 500
Reposted fromlaters laters viajutynda jutynda
1858 9e25 500

thetalee:

oh my god it’s beautiful

Reposted fromspacemuffinz spacemuffinz viajutynda jutynda
7405 c517
!
Reposted fromnathloves nathloves viajutynda jutynda
8451 744d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajutynda jutynda
7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial viajutynda jutynda
2188 5242 500
Reposted frommrrru mrrru viajutynda jutynda
2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy vianaturalginger naturalginger
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
7337 bb0c 500
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianaturalginger naturalginger
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major vianaturalginger naturalginger

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaDaisy88 Daisy88
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaDaisy88 Daisy88

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tym przekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl