Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viaiamsuperwoman iamsuperwoman
4114 d395 500
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaiamsuperwoman iamsuperwoman
4078 1b92
Reposted fromkattrina kattrina viaiamsuperwoman iamsuperwoman
0291 f265 500
5779 7a7c 500
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viaaskman askman
5364 e109
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl