Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawetryagain wetryagain
2538 b97d 500
Reposted fromsarazation sarazation viamoai moai

April 22 2017

9500 532e
hardy
3331 c33f 500
Reposted fromsunwalk sunwalk viamoai moai
8014 536b
Reposted fromjustthewayyouare justthewayyouare viamoai moai
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
0667 a566 500
Reposted fromszumyztrzaskow szumyztrzaskow viamoai moai
7538 7787
Reposted fromrevalie revalie viamoai moai
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaaskman askman
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaaskman askman
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
1925 bcc7
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaskman askman
2059 b9ce 500
Reposted fromshakeme shakeme viapannaniczyja pannaniczyja
Kochać to znaczy czekać na kogoś bez względu na to, czy przyjdzie, czy nie.
— znalezione
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viapannaniczyja pannaniczyja
3336 3905 500
8558 ae6d 500

afroui:

Deb Garlick

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viasatyra satyra
7102 4695 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl