Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

8203 06e6 500
Reposted fromtichga tichga viaajema ajema
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaajema ajema
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajema ajema
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajema ajema
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajema ajema
8294 55cb
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaajema ajema
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viaajema ajema
2472 ea92 500
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viadancingwithaghost dancingwithaghost
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
8305 a111
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
2715 e2cb 500
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl